Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akcpetacją ciasteczek (cookies). Dowiedź się więcej o ciasteczkach.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MAFODESIGN-SKLEP.PL ważny od 24.05.2018 r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.mafodesign-sklep.pl

Sprzedającym jest firma MAFOdesign Magdalena Krzeska, dostępna pod adresem: ul. Mieszka I 17/1, 75-124 Koszalin, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP:6692527493, Regon:364129878, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerami telefonu 690295193 lub 723629338

  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@mafodesign.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa  w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3 Konsument - Klient będący osobą fizyczną, Korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Towar personalizowany - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży, która przed sprzedażą modyfikowana jest na zlecenie Klienta.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mafodesign-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację

12. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mafodesign-sklep.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy MAFOdesign prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie MAFOdesign są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane przez producenta, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce np. Google Chrome, Mozilla Firefox, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

7. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych MAFOdesign Sklep są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, gdy Klient doda wybrany towar do Koszyka, a następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Klient nie może żądać od sprzedającego faktury VAT.

8. Aby zamówienie mogło zostać zrealizowane, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W przypadku braku zgody dalsze postępowanie realizacyjne nie będzie możliwe ze względu na niemożność posługiwania się danymi klienta w celu dostarczenia towaru przez zewnętrzną firmę kurierską.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania Zamówienia. W tym celu Klient może zarejestrować się (założyć konto w serwisie) podając wymagane dane oraz login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta, a także wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Rejestracja konta nie jest obwarowana obowiązkiem dokonania jakichkolwiek zakupów w Sklepie Internetowym, ale jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

12. Złożenie zamówienie w Sklepie Internetowym równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. 

3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu.  Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu ( zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi przy każdym z oferowanych towarów. Koszty dostawy (wysyłki) są zawsze widoczne dla Klienta.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę), jeśli Klient sobie tego zażyczy.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

Numer konta: 92 2490 0005 0000 4500 7609 2506

3. Aby zamówienie zostało właściwie i niezwłocznie zrealizowane klient musi podać w tytule przelewu numer zamówienie, a także imię i nazwisko w przypadku gdy płatność następuje z konta bankowego, którego właścicielem nie jest kupujący.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie za pośrednictwem poczty lub drogą mailową, w terminie 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (Towar personalizowany); świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy oraz usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie oraz na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (czyt. Klientów) w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego.

2. Administratorem danych osobowych jest firma MAFOdesign Magdalena Krzeska, ul. Mieszka I 17/1 75-124 Koszalin, mail kontaktowy: biuro@mafodesign.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowym. 

4. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe będą udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania zamówienia produktów w sklepie.

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w trakcie rejestracji konta w serwisie lub zakupu bez rejestracji oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzu zamówienia niezbędne do jego realziacji,

- poprzez gromadzenie plików „cookies” - Polityka Plików Cookie,

- poprzez mechanizm statystyk.

8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. 

9. Dane udostępnione przez Użytkowników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. organy ścigania).

10. Dane udostępnione przez Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu.

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. Weryfikacji danych oraz ich usunięcia lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres info@mafodesign.pl

13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. niedostępność Sklepu Internetowego,

b. blokowanie lub usuwanie wiadomości na poczcie e-mail Kupującego,

c. problemy techniczne w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Kupujący, które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego,

d. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Kupującego  w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

e. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m. in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

f. za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe w skutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedający.

6. Zabrania się pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.